Privacyverklaring gemeentescholen Kortenberg

Privacyverklaring met betrekking tot persoonsgegevens (in het kader van AVG - GDPR)

De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het Lokaal bestuur Kortenberg houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is en volgens de Privacyverklaring zoals goedgekeurd door de Kortenbergse gemeenteraad op 4 december 2018. U hebt, binnen het kader van de Verordening en geldende wetgeving, het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Het lokaal bestuur Kortenberg verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Contactinformatie